Name: Muhammad Shafiq Hasrat Shalmani
Designation: Highness

Name: Muhammad Ilyas
Designation: President

Name: Qayum Khan
Designation: General Secretary

Name: Raza Shah (Shah BaBa)
Designation: Senior Vice President

Name: Akhter Gul
Designation: Culture and Sports Secretary

Name: Mr.​ ​Aftab​ ​Khan
Designation: Vice​ ​President

Name: Mr,​ ​Jahangir​ ​Khan​ ​Swati
Designation: Deputy​ ​General​ ​Secretary

Name: Mr.​ ​Malak​ ​Amir​ ​Muhammad Khan
Designation: Finance

Name: Mr.​ ​Sardar​ ​Muhammad
Designation: Deputy​ ​Finance​ ​Secretary

Name: Mr.​ ​Master​ ​Rabnawaz
Designation: Joint​ ​Secretary

Name: Mr.​ ​Akmal​ ​Khan
Designation: Information​ ​Secretary

Name: Mr.​ ​Malak​ ​Muhammad​ ​Raiz
Designation: Coordination​ ​Secretary

Name: Mr.​ ​Khalid​ ​Iqbal
Designation: Media​ ​Coordinator

Name: Mr.​ ​Aqib​ ​ur​ ​Rahman
Designation: Social​ ​Media​ ​Coodinator

Name: Mr.​ ​Noor​ ​Ur​ ​Rahman
Designation: Secretary​ ​Religious​ ​Affair

Name: Mr.​ ​Alamgir​ ​Khan
Designation: Office​ ​Secretary

Name: Mr.​ ​Muhammad​ ​Shuaib
Designation: Founder

Name: Mr.​ ​Manzar​ ​Khan
Designation: Founder

Name: Mr.​ ​Aman​ ​Ullah​ ​Khan
Designation: Founder